CAMPAIGN SHOOT for MEMAN – “MƯA BAN CHIỀU”

Produced and Art Directed by 102 Production | Executive Producer/Photographer: Thiên Minh | Art Director: Vinh Luu | Producer: Nhi Huynh | Production Asisstant: Khoi Tran | Makeup: Vương Khiêm, Harry Dương | Styling: MêMan’s Team | Graphic Designer: Smaller Than Three | Models: Anthony Hoang, Mộng Thường, Lu Đỗ, Minh Phong | Assistants: Gia Khang, Cảnh Triều, Duy An, Duy Thảo | Locations: Sa Đéc, Long An